Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от „Нимар Къстъм“ ЕООД, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез нашите уебсайтове http://www.oursidersgarage.com, чрез нашите продукти и онлайн услуги и нашите търговски обекти.

„Нимар Къстъм“ ЕООД, наричано навсякъде в текста на тази Декларация за краткост „Нимар“ обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.

Събиране и обработка на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име/име на фирма, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт, ЕИК номер, адрес и информация относно достъпа Ви до нашите уебсайтове и търговски обекти.

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашите уебсайтове без да въвеждате каквито и да било лични данни в тях. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация, продукт или услуга, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Възможно е на някоя от страниците на нашите уебсайтове да Ви помолим да предоставите свои данни, за да Ви предоставим поискана от Вас услуга или продукт или в случаите, когато желаете да се свържете с нас. Когато се регистрирате за ползването на наши продукти или предоставянето на услуги – лично или чрез Ваш служител, ние ще поискаме да ни предоставите Ваша лична информация като данни за контакт (имена, длъжност, фирма или организация, в която работите, адрес, вкл. електронен такъв, телефон), Вашето гражданство и държавата на постоянно пребиваване или друга информация, необходима за издаване на фактура във връзка с извършено от Вас плащане. Нимар не събира финансова информация за банкови карти, в случаите, когато заплащането на цената за нашите продукти и услуги се извършва онлайн. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, Нимар може да не е в състояние да изпълни Вашата поръчка или да Ви предостави поисканата услуга.

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, Нимар може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на Нимар са посочени по-долу в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“ на нашите уебстраници. Също така, всеки промоционален или рекламен мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на промоционални и рекламни съобщения, Нимар се задължава да изтрие данните Ви за контакт от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения, не по-късно от три (три) работни дни от получаване на Вашия отказ.

Когато се свързвате с нас, за да Ви окажем съдействие във връзка с ползването на закупени от Вас наши продукти и услуги, може да поискаме от Вас информация за проблема, който искате да разрешите. Без тази информация Нимар няма да може да Ви помогне и да отговори на Вашите въпроси.

Когато използвате нашите продукти или услуги или посещавате нашите уебсайтове, Нимар може да събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили, както и да съхранява тази информация. В тези случаи ние можем да събираме информация за Вашия уникален интернет протокол, вида на браузъра или операционната система, датата и времето на Вашето посещение, заявки за търсения и др. подобни. Целта на събирането на такава информация е подобряването и персонализирането на предоставяните от нас продукти и услуги. Част от тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно с това как използваме бисквитките, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

Нимаре администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите продукти и услуги. Спрямо личните данни, които Вие въвеждате, обработвате и съхранявате, използвайки нашите онлайн услуги и продукти, Нимар действа в качеството си на обработващ лични данни.

Cookies/Бисквитки

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies/ бисквитки, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия Сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Cookies/ бисквитки не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплахи за Вашия компютър. Cookies/ бисквитки представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies/ бисквитки или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова cookie/ бисквитка, без значение кое считате за по-удачно. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Ние използваме предоставените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено, ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за отговор на Вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти, за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща) или поръчка за закупуване на наш продукт. Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки/услуги, Ние предаваме Вашите лични данни на търговски партньори и/или куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Във всички останали случаи, Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни съхраняваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас, за да изтрием или коригираме Вашите лични данни.

Сигурност на данните

Нимар използва съответните технически и организационни средства, за да защити Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за

сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

Срок за съхранение на Вашите лични данни 

Нимар няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Нимар се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. При отпадане на необходимостта от съхранението им, Нимар ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Нимар самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон.

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. Нимарне извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

Права на потребителя

Със съгласието си за обработка на лични данни клиента се информира и за следното:

Информиран/а съм, че имам право:

(а) на достъп до личните ми данни, съхранявани, както от Администратора, така и от трети страни – администратори на лични данни;

(б) да поискам коригиране, промяна и актуализиране на тези данни;

(в) да поискам ограничаване на обработването им,

(г) да поискам от Администратора да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

(д) да възразя срещу обработването на личните ми данни (единствено в определените от законодателството случаи).

Информиран/а съм, че имам право на преносимост, което ми позволява да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на Администратора, включително имам право да поискам от Администратора да извърши пряко прехвърляне на данните, свързани с мен, на другия посочен от мен администратор, ако това е технически възможно. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София, ул. 544, 10. Информиран/а съм, че на същия адрес мога да получа информация и за администраторите на лични данни, на които са разкрити свързани с мен лични данни. Информиран/а съм, че правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения адрес , както и по електронна поща, при положение, че писмото ми е подписано с Електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе права имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случаите на възникване на спор между мен и Администратора относно законосъобразността на обработването на данните ми.

Защита на личната неприкосновеност на деца

Защитата на личната неприкосновеност на децата в днешния интерактивен онлайн свят е от първостепенно значение за Нимар. Нашите уебсайтове не са предназначени за или умишлено насочени към деца на и под 14-годишна възраст. Нимар не събира, не обработва и не съхранява лична информация за лица под 14-годишна възраст.

Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

Нимар може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: „Нимар Къстъм“ ЕООД
 • ЕИК: 205038035
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Левски“, ул. „544“ № 10
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Левски“, ул. „544“ № 10
 • E-mail: outsidersgarage83@gmail.com
 • Телефон за контакт: +359 87 716 1086

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 • Телефон за контакт: +359 2 915 3 518
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: cpdp.bg

Връзка с нас:

Карта на сайта

Последни публикации

Последни коментари

  Архив